Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 06:11

Karta obstarávania #TT_KYB
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Informácie

ID zákazky
36820
Názov predmetu
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
Číslo spisu
TT_KYB
Číslo z vestníka VO
2049 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 015-036551
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
413 040,00 EUR
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
Doplňujúci CPV
72212732-9 - Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie predmetu zákazky na časti a v súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní konštatuje, že predmet zákazky tvorí jeden komplexný, technicky neoddeliteľný celok riešenia, pri ktorom nie je možné samostatné dodanie jednotlivých prvkov bezpečnostného systému a to hlavne z technického hľadiska nakoľko rozdelením by došlo k ohrozeniu globálnej funkčnosti systému ako celku. Celý systém je potrebné posudzovať ako komplexné riešenie, kde každá jeho súčasť tvorí podstatnú funkčnú časť.
Predmetná zákazka je pripravená tak, aby bola vhodná pre MSP čo a týka všetkých podmienok a požiadaviek.
Plnenia predstavujúce predmet zákazky sú poskytované rovnakým okruhom potenciálnych dodávateľov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky a požiadavky na plnenia, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne a nerealizovateľné. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné, a to z dôvodu, že predmetná dodávka je súborom služieb, ktoré bezprostredne spolu súvisia a výsledkom je zabezpečenie komplexnej úpravy stávajúceho informačného systému.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie komplexného nástroja pre zvýšenie bezpečnosti IT infraštruktúry, ktoré bude zabezpečovať aktívny zber dát z monitorovaných zariadení a aplikácií v reálnom čase so schopnosťou ich analyzovania a identifikácie správania typického pre narušenie bezpečnosti.
Požadované riešenie musí pokrývať a zabezpečiť min. tieto požiadavky ako 1 funkčný celok a všetky subkomponenty, ktoré musia byť minimálne súčasťou riešenia sú tieto:
-Centrálne SIEM riešenie
-Log kolektor a archivácia dát
-Analytický nástroj pre SOC
-Správa bezpečnostných informácií a udalostí SIEM/SOC
-Softvér pre identifikáciu a riadenie rizík

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.02.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
mikuscak@visions.cc
+421 918600969
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767

Dokumenty