Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 08:58

Karta obstarávania #01/2023/MT
Obnova Starého parku v Nitre – detské herné prvky a mobiliár

Informácie

ID zákazky
38038
Názov predmetu
Obnova Starého parku v Nitre – detské herné prvky a mobiliár
Číslo spisu
01/2023/MT
Číslo z vestníka VO
7829 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 036-105377
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 585 710,57 EUR
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
37400000-2 - Športový tovar a výbava
39113600-3 - Lavičky
39224340-3 - Koše
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Stavebná úprava súčasného územia mestského parku Sihoť v Nitre, vrátane asanácie a výsadby drevín a inej zelene, je aktuálne riešená na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom - úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na stavebné práce súvisiace s obnovou Starého parku.

V súvislosti s obnovou Starého parku sa týmito zákazkami na časť 1 a na časť 2 predmetu zákazky zabezpečujú ďalšie kroky spočívajúce v dodaní a inštalovaní exteriérových detských herných prvkov, športových prvkov a mobiliáru.

Podstatná časť riešeného územia parku, ktoré je miestom dodania a inštalácie exteriérových detských herných prvkov, športových prvkov a realizovania súvisiacich terénnych úprav a osadenia dopadových plôch, ako aj dodania a inštalovania mobiliáru, sa nachádza v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Celé územie leží na ploche biocentra miestneho významu. Pri plnení zmluvy v rámci oboch častí je nutné rešpektovať ochranné pásma infraštruktúry.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.04.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška, Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

Dokumenty

Obnova Starého parku v Nitre - detské herné a športové prvky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 234 949,69 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
37400000-2 - Športový tovar a výbava
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Obnova Starého parku v Nitre - mobiliár

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
350 760,88 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39113600-3 - Lavičky
Doplňujúci CPV
39224340-3 - Koše
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy