Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2020 13:19

Karta DNS #S04808-2018-OZZ
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu

Informácie

ID zákazky
386
Názov predmetu
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu
Číslo spisu VO
S04808-2018-OZZ
Číslo z vestníka VO
03841-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 053-116998
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
23 116 396,58 EUR
Hlavný CPV
33113000-5 - Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

33113000-5 Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

Konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 24.01.2017 do 18.08.2017 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (Zaradenie do DNS)
30.04.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/636

Dokumenty

Zákazky