Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 15:14

Karta obstarávania #S/27366/OVO/2022
Subkutánny implantovateľný kardioverter - defibrilátor s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
39929
Názov predmetu
Subkutánny implantovateľný kardioverter - defibrilátor s príslušenstvom
Číslo spisu
S/27366/OVO/2022
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 76/2023 zo dňa 17.04.2023 pod označením 14341 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 074-223832 zo dňa 14.04.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
247 756,34 EUR
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory
Doplňujúci CPV
33182240-3 - Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti, keďže sa jedná o ucelený, logicky funkčný celok.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Subkutánny implantovateľný kardioverter - defibrilátor s príslušenstvom používaný u pacientov, ktorí nemajú transvenózny prístup pre implantáciu klasického ICD alebo sú po opakovaných infekciách stimulačného systému. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a prílohách súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.05.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Lucký
rlucky@vusch.sk
+421 557891629

Dokumenty