Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 15:19

Karta obstarávania #2960/2023
Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK

Informácie

ID zákazky
40996
Názov predmetu
Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Číslo spisu
2960/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 93/2023 zo dňa 12.05.2023 pod zn. 17494 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 091-279734 zo dňa 11.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
474 000,00 EUR
Hlavný CPV
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Nerozdelením predmetu zákazky na časti verejný obstarávateľ neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní. Požiadavku na plnenie predmetu zákazky bez rozdelenia na časti nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné dôsledky nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením verejnej zákazky, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti možné predraženie, komplikovaná koordinácia plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosť čiastkových plnení a vo výsledku ohrozenie riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete, ktoré sa nachádza na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Laboratórium pozostáva zo 4 špecializovaných pracovísk, ktoré budú situované v rádioizotopových laboratóriách KJFB FMFI UK v pavilónoch F1 a F2.

Bližší opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.06.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Juraj Tóth
juraj.toth@rec.uniba.sk
+421 290109617
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty