Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:40

Karta obstarávania #ID 5685
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec

Informácie

ID zákazky
41689
Názov predmetu
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Číslo spisu
ID 5685
Číslo z vestníka VO
18654 - MSP, Vestník č. 102/2023 z 25.05.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 099-308613
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 091 465,00 EUR
Hlavný CPV
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Doplňujúci CPV
45443000-4 - Fasádne práce
45261410-1 - Strešné izolačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci. Postupovať sa bude podľa projektovej dokumentácie.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou Ing. Viktóriou Kočokovou, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
Adresa
Rúbanisko III 2938/52
Lučenec
98403, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marta Juríčková
marta.jurickova@bbsk.sk
+421 940608017

Dokumenty