Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 02:27

Karta obstarávania #2019-PL-0008
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia

Informácie

ID zákazky
4430
Názov predmetu
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia
Číslo spisu
2019-PL-0008
Číslo z vestníka VO
159/2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
567 557,58 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom riešenia je rekonštrukcia lesnej cesty pre potreby správy lesa celkovej dĺžky 6,8 km z ktorej bude
rekonštruovaná len dĺžka 4,6 km rozdelená na dva úseky s obnovou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladov a
výhybní.
Rekonštrukcia je rozdelená na 2 úseky.Úsek č.1 je dlhý 2,53km a v celom úseku bude obnovený kryt. Povrchová úprava
nového krytu komunikácie je navrhnutá z asfaltového betónu. Pozdĺž komunikácie sa obnovia a spevnia výhybne
(sklady) v km 0,275, km 0,750, km 1,575, km 2,100 a spevní sa jeden rozsiahlejší sklad dreva v úseku km 1,005-1,120.
Kryt výhybní a skladov dreva sa zhotoví z vibrovaného štrku.Úsek č. 2 je dlhý 2,07km. Na začiatku trasy sa v dĺžke 1 500
m položí nový kryt a od km 1,500 po koniec trasy sa vzhľadom na stav vozovky obnoví celá skladba vozovky. V tomto
úseku sa obnoví sklad o rozmere 50 x 20m v km 1,610 -1,660 a výhybňa dĺžky 12m v km 0,875. Medziľahlý úsek bude
ponechaný v pôvodnom stave. Začiatok rekonštrukcie je pri vstupe od obce Svodín a končí napojením na existujúcu
spevnenú lesnú cestu. Celková dĺžka rekonštrukcie komunikácie je 4,6km z čoho bude na dĺžke 4 030m položený nový
asfaltový kryt a na úseku 570m bude obnovená celá vozovka.
Po okrajoch vozovky sa vytvorí krajnica š. 0,5m spevnená štrkodrvinou fr. 0-32mm v hr. 100mm. Celková plocha je 4
178m2. V miestach kde medzi okrajom vozovky a existujúcim čelom priepustu vychádza vzdialenosť menšia 1m sa tento
priestor spevní betónom hr. 120mm. Celková plocha je 46m2. Odvodnenie povrchu vozovky komunikácií bude riešené
pomocou pozdĺžneho a priečneho sklonu do priekop pozdĺž komunikácie a ďalej do terénu. Priekopy sú značne zanesené
čo si vyžiada ich vyčistenie resp. ich opätovné prekopanie. Existujúce priepusty sa prečistia a v km 0,10228, km
1,26521, km 1,43969, km 2,03657 a v km 2,31544 sa existujúce nefunkčné priepusty DN 600 vybúrajú a vybudujú
nové. V 2. úseku sa v km 2,03790 vybúra existujúci priepust a nahradí sa novým s priemerom DN 1200. Pred vtokom do
obnovených priepustov sa zhotovia betónové čelá z betónu a vydláždené kalové jamy. Pri výtoku sa zhotovia taktiež
betónové čelá z betónu C20/30. Na výtokoch z priepustov bude potrebné prekopať priekopy po vhodnú rozptylovú
plochu v celkovej dĺžke cca 300m. V km 2,03790 bude potrebné vzhľadom na osadenie väčšieho priepustu prekopať a
prehĺbiť priekopu v dĺžke cca 150m. Vzhľadom na to že sa vybudovali nové napojenia na rekonštruovanú komunikáciu,
bude potrebné pre zachovanie funkčnosti priekop vybudovať nové priepusty DN400 v celkovom počte 6ks. Priepusty sa
vyhotovia zo železobetónových rúr s obetónovaním. V cca km 1,7 sa nachádza existujúca brána a vzhľadom na
stiesnené pomery bude potrebné osadiť priekopový žľab s výškou 700mm v celkovej dĺžke 15m. Taktiež bude potrebné
predĺžiť existujúci dláždený rigol v úseku č.1 medzi cestou a skladom dreva po okraj spevnenej plochy, čo si vyžiada
osadenie priekopovej tvárnice v dĺžke18,0m.
Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní tak, aby modul
pružnosti podložia dosiahol min. 45 MPa.
Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou
podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať.
Všetky zemné práce je potrebné koordinovať s investorom stavby, ktorý bude v súčinnosti vytvárať vhodné podmienky
pre ich realizáciu na základe znalosti miestnych pomerov. Miery zhutnenia násypov sú definované STN 736133.
Pred začiatkom rekonštrukcie lesnej cesty je potrebné odstrániť a zlikvidovať náletové kríky a stromy na ploche cca 6
450m2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.09.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Maroš Gallo
maros.gallo@lesy.sk
+421 908444411

Dokumenty