Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 18:35

Karta obstarávania #UNLP-2023-91-NZ
Spotrebné materiály ku fakuemulzifikačným prístrojom

Informácie

ID zákazky
44312
Názov predmetu
Spotrebné materiály ku fakuemulzifikačným prístrojom
Číslo spisu
UNLP-2023-91-NZ
Číslo z vestníka VO
č. 154/2023 zo dňa 07.08.2023 pod označením 26517-MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 149-471838 zo dňa 04.08.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
327 077,29 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie spotrebných materiálov k oftalmologickému prístroju Pentasys, výrobca Fritz Ruck Ophtalmologishe Systeme GmbH, De- Saint- Exupéry-Str.10, Nemecko a spotrebných materiálov k oftalmologickým prístrojom EVA, výrobca D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center International B.V., ktorých množstvo a druh je stanovené ako predpokladané počas 12 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (v každej samostatnej ucelenej časti predmetu zákazky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.09.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.09.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Dokumenty

časť I. Spotrebné materiály k oftalmologickému prístroju Pentasys

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 971,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť II. Spotrebné materiály k oftalmologickému prístroju EVA

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
274 106,01 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody