Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:43

Karta obstarávania #MK/A/2019/17198
Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia

Informácie

ID zákazky
4513
Názov predmetu
Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
Číslo spisu
MK/A/2019/17198
Číslo z vestníka VO
21162 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
314 942,47 EUR
Hlavný CPV
45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch
Doplňujúci CPV
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na vykonaní diela „Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta – rekonštrukcia“ podľa DSPRS v členení stavebných objektov:
SO 201-00 Rekonštrukcia mosta
SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia
SO 602-00 Preložka vedenia SEK - ST
v rozsahu podľa zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické/montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu /cestný most na pozemnej komunikácii nad cestou II/547 Čermeľská cesta a nad Čermeľským potokom/, na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých (súvisiacich) zariadeniach vrátane sanácie pohľadových a podhľadových častí nosnej konštrukcie, povrchových úprav betónových a oceľových konštrukcií, odvodnenia, bezpečnostných zariadení, dopravného značenia, terénnych úprav, súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. plnenie súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu stavby „Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia“, spracovateľ: TUNROAD Engineering, s. r. o., Bratislava, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46 014 454 (ďalej len „DSPRS“) a v prílohách zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.08.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Dokumenty