Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:11

Karta obstarávania #VO-03-2020
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob

Informácie

ID zákazky
7781
Názov predmetu
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob
Číslo spisu
VO-03-2020
Číslo z vestníka VO
22608 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 119-288538
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
579 600,00 EUR
Hlavný CPV
34144500-3 - Vozidlá na smeti a odpadové vody
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných vozidiel určených na prepravu veľkokapacitných
kontajnerov s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom (ďalej aj ako "hákový nosič 18-20 t") a 1 ks nového
nepoužívaného vozidla určeného na prepravu veľkokapacitných kontajnerov s celkovou max. hmotnosťou do 26 t s
hákovým nosičom (ďalej aj ako "hákový nosič do 26 t", oba druhy vozidiel aj ako "hákové nosiče"), a to vrátane
poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a
prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných hákových nosičov je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1
predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného vozidla s celkovou hmotnosťou do 18 t s
pohonom na CNG s celokrytovou nadstavbou na mobilné umývanie zberných nádob na komunálny odpad s objemom
110L, 120L, 240L, 1100L s uzatvoreným okruhom umývania zberných nádob teplou vodou a možnosťou automatického
dávkovania prímesi dezinfekčného prostriedku a detergentu (ďalej aj ako "umývačka") vrátane poskytovania záručného
servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.
Podrobná technická špecifikácia nakupovanej umývačky zberných nádob je prílohou súťažných podkladov.
Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2020 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.09.2020 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška, Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk

Dokumenty

Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
339 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34144500-3 - Vozidlá na smeti a odpadové vody
Doplňujúci CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
240 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34144500-3 - Vozidlá na smeti a odpadové vody
Doplňujúci CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy