Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 10:19

Karta obstarávania #MAGS OVO 53681/2020
Vytvorenie hmlovej fontány - drevenej pochôdznej konštrukcie terasy a hmlového systému, vrátane dodávky a montáže

Informácie

ID zákazky
7925
Názov predmetu
Vytvorenie hmlovej fontány - drevenej pochôdznej konštrukcie terasy a hmlového systému, vrátane dodávky a montáže
Číslo spisu
MAGS OVO 53681/2020
Číslo z vestníka VO
25743 - WNP
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45113000-2 - Práce na stavenisku
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie hmlovej fontány - drevenej pochôdznej konštrukcie terasy a hmlového systému, vrátane dodávky a montáže. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich prác:

1.PS 01 Drevené plató
Drevené plató bude realizované podľa projektovej dokumentácie časť SO 01 – Drevené plató v rozsahu - vybudovanie pochôdznej drevenej terasy (v systéme pre opakované zloženie) podľa projektu vrátane dopracovania dielenskej dokumentácie. Projektová dokumentácia je súčasťou Prílohy č. 1.
2. PS 02 Hmlový systém
Hmlový systém bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2 . Práce pozostávajú z osadenia a zapojenia hmlového systému podľa projektu.
Všetky práce budú vykonané vrátane zabezpečenia :
• vytýčenia a zriadenia staveniska, vrátane realizácie jeho dočasného oplotenia v prípade potreby
• vytýčenia inžinierskych sietí
• určenia postupu zhotovenia jednotlivých stavebných objektov,
• dopravného riešenia výstavby, prístupu na stavenisko,
• zásobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou,
• odvodu odpadových vôd zo staveniska,
• ochrany životného prostredia, vôd, pôd, ovzdušia a zelene,
• ochrany pred hlukom, prachom a vibráciami,
• nakladania s odpadmi,
• odstránenia dočasného zriadenia staveniska.

Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2020 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Štanclová
+421 259356511

Dokumenty