Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:28

Karta obstarávania #3-2020- LK
Zateplenie objektu dielne a kotolne

Informácie

ID zákazky
8175
Názov predmetu
Zateplenie objektu dielne a kotolne
Číslo spisu
3-2020- LK
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
178 728,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45261410-1 - Strešné izolačné práce
45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45421112-2 - Montáž okenných rámov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na zateplení objektu Dielna a kotolňa (ďalej len „Objekt“), ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská ceste 22, Bratislava. Realizácia stavebných prác bude pozostávať z kompletného zateplenia fasády Objektu, výmeny výplní dverových a okenných otvorov, zateplenie strešného plášťa za účelom vylepšenia tepelnej pohody v objekte a zníženia energetickej náročnosti objektu. Verejný obstarávateľ požaduje práce vykonať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 (Projektová dokumentácia)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Kohútková
kohutkova@olo.sk
+421 250110400

Dokumenty