Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.09.2022 16:37

Karta obstarávania #VO 117/2018
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft

Informácie

ID zákazky
967
Názov predmetu
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft
Číslo spisu
VO 117/2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 181-410157
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
48 078 170,25 EUR
Hlavný CPV
72261000-2 - Softvérové podporné služby
Doplňujúci CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
72222300-0 - Služby informačných technológií
72267100-0 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie centralizovaného, moderného, cenovo prístupného licencovania základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy produktov a služieb na platforme MS. Vzhľadom na vyššie uvedené ako i naplnenie požiadaviek na efektívnejšie, účelnejšie, hospodárnejšie zabezpečenie predmetných potrieb je centrálne rámcové riešenie komplexného nákupu produktov a služieb Microsoft vychádzajúce zo skúseností verejného obstarávateľa s realizáciou centralizovaných nákupov ako i zabezpečením flexibilného presunu produktov medzi organizáciami zahrnutými v rámci zákazky optimálnym riešením, ktoré by v prípade rozdelenia zákazky nebolo dosiahnuteľné. Na základe vyššie uvedeného predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou centrálnej rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.

Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú zmluvu Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017, ktorá obsahuje ustanovenia o podmienkach programu Enterprise a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887, upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa zahrnutím odkazov stávajú súčasťou každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník alebo jeho afilácia získa produkty alebo služby Microsoft. Najneskôr v deň podpisu centrálnej rámcovej dohody verejný obstarávateľ obnoví zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business Agreement a podpíše novú prihlášku MSEE na obdobie 3 rokov s účinnosťou od 1.1.2018, ktorej predmetom je počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa licencia udeľuje a v rámci ktorej bude úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited.

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1. Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 100 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 13 súťažných podkladov.
2. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejn. obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.
4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
5. V prípade rovnosti posudzovaných navrhovaných celkových cien u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí najnižšia cena v EUR bez DPH uvedená v prílohe č. 3 Návrh na plnenie kritérií v tabuľke č.1C Celková cena licencií pre existujúce a zapojené organizácie v EUR bez DPH.
6. V rámci súčinnosti úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi okrem iného splnenie povinnosti podľa § 11 ods. 1 zákona a § 41 ods. 4 zákona, rovnako predloží prílohu č. 4 CRD, kde prikladá potvrdenie vlastníka ponúkaných licencií a služieb, ktorým preukazuje oprávnenosť dodávať softvér v licenčných programoch Microsoft Enterprise Agreement.
7. Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.01.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.01.2020 13:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/237

Dokumenty