Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2020 20:33

Karta obstarávania #35370/2018
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park

Informácie

ID zákazky
975
Názov predmetu
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park
Číslo spisu VO
35370/2018
Číslo z vestníka VO
12581 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
224 440,31 EUR
Hlavný CPV
45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP Trnava Industrial Park II obnova vnútorných priestorov objektu okrem vykurovania, ktoré rieši len vyregulovanie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Rekonštrukcia pozostáva aj z dispozičných zmien jestvujúcich priestorov. Stavebná časť okrem týchto zmien rieši hlavne obnovu vnútorných povrchových úprav. Dokumentácia rieši kompletnú výmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie okrem bleskozvodu a slaboprúdu. V roku cca 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia obnova vonkajších fasád, ktorá pozostávala zo zateplenia obvodového a strešného plášťa, z výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a taktiež
realizáciu nového bleskozvodu.
Predmetom zákazky je aj výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice. Predmetom plnenia je zhotovenie, dodanie a osadenie informačného pylónu s názvami spoločností v prenájme a stavebnej úpravy jestvujúceho oplotenia pri jestvujúcom vstupe do areálu TTIP - Trnava Industrial Park na Mikovíniho ulici v Trnave.
Zákazka pozostáva zo zhotovenia dielenskej dokumentácie, z prípravy na výstavbu v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a zo stavebno technického riešenia stavby v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Informačný pylón pri vstupe do areálu TTIP Trnava industrial
park a úprava vstupu z Mikovíniho ul., Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty