Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 18:35

Karta obstarávania #NBS1-000-053-706
Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál

Informácie

ID zákazky
10470
Názov predmetu
Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál
Číslo spisu VO
NBS1-000-053-706
Číslo z vestníka VO
08528-MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 021-050250
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 500 000,00 EUR
Hlavný CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
Doplňujúci CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
72261000-2 - Softvérové podporné služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.“
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože poskytovanie služieb servisnej podpory, ktoré sú predmetom tejto zákazky, je potrebné kontinuálne zabezpečiť tak v už existujúcom informačnom systéme štatistického zberového portálu verejného obstarávateľa ako aj počas postupného vykonávania jeho upgradu (v 4 fázach), ktorý je predmetom tejto zákazky. Potreba koordinácie jednotlivých častí predmetu zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadnej prevádzky IS ŠZP. V zmysle uvedeného by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je:
• upgrade informačného systému Štatistický zberový portál (ďalej aj „IS ŠZP“) v rozsahu úpravy funkcionality IS ŠZP podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
• servisná podpora IS ŠZP od 01.12.2021 na 4 roky s možnosťou predĺženia o 2 roky (opcia).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Prípravné trhové konzultácie:
https://www.nbs.sk/_img/Documents/PTK/2020/PTK-20200611-IS_SZP.zip
https://www.nbs.sk/_img/Documents/PTK/2020/PTK-20200617-IS_SZP_upgrade.zip

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.03.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ivana Mišurová
ivana.misurova@nbs.sk
+421 257872245

Dokumenty