Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:22

Karta obstarávania #OVO/2656/2021
Parkovisko Okružná 7 – 9 a autobusová zastávka

Informácie

ID zákazky
10664
Názov predmetu
Parkovisko Okružná 7 – 9 a autobusová zastávka
Číslo spisu VO
OVO/2656/2021
Číslo z vestníka VO
12275 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
249 071,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Parkovisko Okružná 7 9 a autobusová zastávka - PD spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina v 11/2019. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác parkoviska, chodníka a autobusového zálivu.
Bližšia špecifikácie prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, sú uvedené v projektovej dokumentácii a ostatných dokumentoch k zákazke.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.03.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty