Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:16

Karta obstarávania #MAGS OVO 40336/2021
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov

Informácie

ID zákazky
10763
Názov predmetu
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov
Číslo spisu VO
MAGS OVO 40336/2021
Číslo z vestníka VO
16701 - MSP
Číslo z vestníka EU
2021/S 060-148344
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
6 720 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45221100-3 - Stavebné práce na úprave mostov
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
45421160-3 - Železiarske práce
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zo strany verejného obstarávateľa by sa stala zákazka rozhodne nákladnejšou a komplikovanejšou vo vzťahu ku koordinácii jednotlivých dodávateľov, s rizikom ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo delenie tejto zákazky neúčelné, nehospodárne a objektívne aj veľmi ťažko realizovateľné, bola by narušená vzájomná kompatibilita celej zákazky preto sa „Hlavné mesto SR Bratislava“ z pozície verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní rozhodlo nerozdeliť predmetnú zákazku na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác malého rozsahu a súvisiacich služieb potrebných pre udržiavanie bezpečnej prevádzky inžinierskych objektov v správe zadávateľa. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.05.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511

Dokumenty