Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:50

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/283/2021
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Informácie

ID zákazky
11233
Názov predmetu
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Číslo spisu VO
FNsP FDR/RVO/283/2021
Číslo z vestníka VO
16051-MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 055-138018
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
865 000,00 EUR
Hlavný CPV
90524400-0 - Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby- Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N) a ostané odpady, do skupiny č. 18: „Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)“, číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 03(N), 18 01 04 (O), 18 01 08 (N).
Časť 1: nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)
Časť 2: ostatný odpad 18 01 04 (O)
Číselný kód predmetu zákazky (CPV):
90524400-0 Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná časť C – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.04.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Wágnerová
awagnerova@nspbb.sk
+421 484413886

Dokumenty

Časť č.1: Nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
856 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
90524400-0 - Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č.2: Ostatný odpad

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
90524400-0 - Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody