Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2022 21:23

Karta obstarávania #MAGS OVO 51406/2021
Nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb

Informácie

ID zákazky
11944
Názov predmetu
Nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
Číslo spisu
MAGS OVO 51406/2021
Číslo z vestníka VO
27807 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 098-254266
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
4 332 867,00 EUR
Hlavný CPV
34140000-0 - Ťažkotonážne motorové vozidlá
Doplňujúci CPV
34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest
34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Táto zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateľ však uskutočňuje aj nákup iného typu podvozkov s nadstavbami, pričom táto “druhá časť“ zákazky je vyhlásená ako samostatná nadlimitná zákazka.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je dodanie 22 ks vozidiel spolu s 52 ks nadstavieb, ktoré budú slúžiť na údržbu ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom zákazky sú tri rôzne typy podvozkov vrátane ich úprav a nadstavieb. Súčasťou predmetu zákazky je aj vykonanie všetkých povinných prehliadok v záručnom servise, ako aj čiastočné zabezpečenie dodania služieb mimozáručného servisu. S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda na 4 roky, počas ktorých si verejný obstarávateľ bude môcť objednávať podvozky a nadstavby.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.06.2021 13:40:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty