Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:17

Karta obstarávania #033/2021/VO-§117
Výmena výťahu v bytovom dome ul. Adlerová 4, Košice

Informácie

ID zákazky
13271
Názov predmetu
Výmena výťahu v bytovom dome ul. Adlerová 4, Košice
Číslo spisu
033/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
58 000,00 EUR
Hlavný CPV
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia výťahu v bytovom dome ul. Adlerová 4, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty