Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 11:09

Karta obstarávania #1/2021
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

Informácie

ID zákazky
13459
Názov predmetu
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
Číslo spisu
1/2021
Číslo z vestníka VO
33575 - MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
582 150,00 EUR
Hlavný CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Doplňujúci CPV
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72212000-4 - Programovanie aplikačného softvéru
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je obstaranie služby. Jednotlivé položky predmetu zákazky spolu vecne, miestne a časovo úzko súvisia. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že ide o komplexný ucelený systém, ktorý z dôvodu správnej funkčnosti, výmen dát, ich spracovania, archivácie a v neposlednom rade z dôvodu minimalizácie možných rizík parciálnych nefunkčnosti jednotlivých integrovaných modulov, možno dodávať len ako funkčný celok. Týmto sa zabezpečí riadna komplexná implementácia projektu.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie služby – „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice” a to úpravou existujúcich eGov služieb, dodaním nových požadovaných eGOV služieb, dodaním požadovaných interných integrácií na existujúce systémy, dodaním externých integrácií pomocou CSRU. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B.1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie. ITMS2014+ kód 311071AHD9.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2021 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Dokumenty