Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 09:37

Karta obstarávania #FNTN-2021-01-NZ-Terapeutický RTG
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu

Informácie

ID zákazky
13933
Názov predmetu
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
Číslo spisu
FNTN-2021-01-NZ-Terapeutický RTG
Číslo z vestníka VO
41188 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 158-417746
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
385 700,00 EUR
Hlavný CPV
33151200-5 - Röntgenové terapeutické prístroje
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka terapeutického RTG prístroja na ortovoltážnu terapiu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Onkologickej kliniky FN Trenčín.
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske parametre a požiadavky súvisiace s dodaním predmetu zákazky uvedené v prílohe č. 2 SP/Zmluvy Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.10.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty