Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 10:18

Karta obstarávania #MAGS OVO 59725/2021
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie

ID zákazky
14058
Názov predmetu
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo spisu
MAGS OVO 59725/2021
Číslo z vestníka VO
Oznámenie č. 42445 - MSS, Vestník UVO č. 205/2021 zo dňa 06.09.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 171-446333
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
286 333,30 EUR
Hlavný CPV
71354100-5 - Digitálne mapovanie
Doplňujúci CPV
72319000-4 - Poskytovanie údajov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie“) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe obstarávateľa.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Táto zákazka je rozdelená na dve časti:
1 časť: Okres Bratislava I+III+IV - PHZ: 143 166,65 EUR bez DPH
2. časť: Okres Bratislava II+V - PHZ: 143 166,65 EUR bez DPH
Spolu: PHZ: 286 333,30 EUR bez DPH

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo druhú časť alebo na obidve časti. Uchádzač môže byť úspešný v jednej alebo v oboch častiach.

Predbežný odhad celkovej výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne 1000 (slovom tisíc) ha:
1 časť: výmera približne 500 (slovom päťsto) ha,
2 časť: výmera približne 500 (slovom päťsto) ha.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2021 12:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.10.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty

1 časť: Okres Bratislava I+III+IV

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
143 166,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354100-5 - Digitálne mapovanie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. časť: Okres Bratislava II+V

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
143 166,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354100-5 - Digitálne mapovanie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody