Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 22:43

Karta obstarávania #OVO/40896/2021
ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Informácie

ID zákazky
16462
Názov predmetu
ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične
Číslo spisu
OVO/40896/2021
Číslo z vestníka VO
58825 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 753 750,57 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
45212222-8 - Stavebné práce na telocvičniach
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii stavby s názvom ZŠ s MŠ I. Krasku novostavba
telocvične, spracovanej spoločnosťou ADIZ EU, s.r.o..
Objekt telocvične pozostáva z prízemia, kde sa nachádza zázemie a športové plochy a s 2. podlažia galérie, ktoré
prebieha nad vonkajším herným priestorom a vytvára priestor pre sledovanie podujatí, prípadne ako ďalší priestor pre cvičenie.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.01.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty