Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 09:40

Karta obstarávania #183/2021
Rekonštrukcia teplovýmenných plôch kotlov K1 a K2 v závode ZEVO

Informácie

ID zákazky
16942
Názov predmetu
Rekonštrukcia teplovýmenných plôch kotlov K1 a K2 v závode ZEVO
Číslo spisu
183/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45252300-1 - Stavebné práce na spaľovniach odpadu
Doplňujúci CPV
45222100-0 - Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky Rekonštrukcia teplovýmenných plôch kotlov na energetické využitie komunálneho odpadu K1 a K2 v závode ZEVO Vlčie hrdlo, je:

1. Dodávka služieb a prác súvisiacich so:
- spracovaním realizačnej a konštrukčnej dokumentácie pre vykonanie rekonštrukcie resp. diela
- spracovaním a poskytnutím podkladov pre prípravu, schválenie a koordináciu vykonania rekonštrukcie resp. vykonania diela
- montážou technologickej časti diela
- preukázaním kvality dodaných materiálov a vykonaných prác
- odskúšaním, uvedením do prevádzky, odovzdaním a prevzatím diela
2. Dodávka technologickej časti diela.

ENG

Subject of the tender Reconstruction of Heat-Exchanging Surfaces for Energy Recovery from Municipal Waste K1 and K2 at ZEVO Plant, Vlčie hrdlo, is:

1. Delivery of services and works related to:
- Processing of implementation and construction documentation for execution of reconstruction and/or Work
- Processing and provision of specifications for preparation, approval and coordination of execution of the reconstruction and/or execution of Work
- Installation of the technological part of the Work
- Proof of quality of delivered materials and works performed
- Testing, commissioning/start-up, handover and takeover of the Work
2. Delivery of the technological part of the Work.
Detailed description of the subject of the tender is stated in the Attachment No. 1 and Attachment No. 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
14.04.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.04.2022 11:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty