Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 12:10

Karta obstarávania #1233/2022
Lávka pre cyklistov a peších v Trnave

Informácie

ID zákazky
17116
Názov predmetu
Lávka pre cyklistov a peších v Trnave
Číslo spisu
1233/2022
Číslo z vestníka VO
4571-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 094 179,25 EUR
Hlavný CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
Doplňujúci CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia lávky pre cyklistov a peších v lokalite Trnavských rybníkov v časti Kamenný mlyn.
Podrobnejšie je rozsah zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty