Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:35

Karta obstarávania #37868/2022
Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP

Informácie

ID zákazky
20562
Názov predmetu
Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP
Číslo spisu
37868/2022
Číslo z vestníka VO
21255 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
336 174,54 EUR
Hlavný CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Doplňujúci CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
77315000-1 - Výsadba
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova – Nám. SNP – PD spracovanej spoločnosťou: Viaprojekt, s.r.o., Vl. Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.05.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.05.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty