Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 01:06

Karta DNS #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022

Informácie

ID zákazky
2162
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022
Číslo spisu
2103/2019
Číslo z vestníka VO
03944-MUS
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062646
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
4 650 000,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v pestovateľskej činnosti realizované na lesných škôlkach Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Pôjde o súbor prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.

Zoznam jednotlivých výkonov v rámci lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Semenoles je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2019 00:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adresa
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Slovenská republika
Procesný garant
Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty

Zákazky