Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:35

Karta obstarávania #MK/A/2022/16741
Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia

Informácie

ID zákazky
25716
Názov predmetu
Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
Číslo spisu
MK/A/2022/16741
Číslo z vestníka VO
29382 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
653 484,77 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch
45112713-6 - Terénne úpravy strešných záhrad
45261410-1 - Strešné izolačné práce
45232120-9 - Závlahové práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na objekte budovy Magistrátu mesta Košice,Tr.SNP 48/A, Košice a jej priľahlého okolia so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Kompletné projektové riešenie je delené do stavebných objektov:
SO 01 Plochá strecha objektu „A“ a „B“ (odstránenie systémových porúch, zateplenie striech, vegetačné strechy, oplechovanie, bleskozvod, zavlažovanie)
SO 02 Plochá strecha objektu „G“ (odstránenie systémových porúch, zateplenie striech, vegetačné strechy, oplechovanie, bleskozvod)
SO 03 Nástupné schodisko objektu „A“ a priečelie objektu „F“ (vegetácia na šikmých a podestových častiach vstupného schodiska a vytvorenie zelenej steny popínavými rastlinami)
SO 04 Dažďová záhrada (vytvorenie dažďovej záhrady so zachytávaním dažďovej vody v retenčných nádržiach s prepadom do vsakovacích vrtov, terénne úpravy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.07.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty