Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:14

Karta obstarávania #029/2022/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov

Informácie

ID zákazky
29067
Názov predmetu
Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
Číslo spisu
029/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
34702 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
56 510,00 EUR
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok bleskozvodov pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na dobu 24 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 56.510,00 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660

Dokumenty