Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.03.2024 06:36

Karta obstarávania #02/2022
Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach

Informácie

ID zákazky
33100
Názov predmetu
Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach
Číslo spisu
02/2022
Číslo z vestníka VO
č. 226/2022 44229-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 272 614,53 EUR
Hlavný CPV
45223000-6 - Stavebné práce na stavebných konštrukciách
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na objekte fontány - Hrajúca fontána na Hlavnej ulici v Košiciach. Jedná sa o rekonštrukciu hlavných častí existujúcej fontány - technologickej, rozvodov elektroinštalácie a stavebných úprav telesa fontány a z časti priľahlého okolia. Celá stavba tvorí samostatný stavebný objekt, ktorého projektová dokumentácia je rozčlenená v nasledovnom rozsahu a je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2 SP):
A - Technologická časť:
1/ Technológia fontány kompletná technológia vrátane osvetlenia podľa výpisu,
2/ Filtrácia a úprava vody fontány,
3/ Studňa,
4/ Vypúšťanie a prepad fontány,
5/ Elektro-časť technológie fontány,
6/ Klimatizácia a vetranie.
B - Rekonštrukcia elektroinštalácie
C - Stavebné úpravy telesa fontány
Podrobnejší opis predmetu zákazky je v časti B.2 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.11.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty