Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 02:22

Karta obstarávania #1/2023/MD/P
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3

Informácie

ID zákazky
36717
Názov predmetu
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Číslo spisu
1/2023/MD/P
Číslo z vestníka VO
01136-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 039 360,39 EUR
Hlavný CPV
45214200-2 - Stavebné práce na stavbe budov škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.

Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém.

Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty.
SO-01 Vnútorné stavebné úpravy
SO-01.1 Búracie práce
SO-01.2 Statické konštrukcie
SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy
SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa
SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa
SO-02 Rekonštrukcia zdravotechniky a rozvodov
SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu
SO-03 Vykurovanie
SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu
SO-04 Vetranie
SO-05 Elektroinštalácia
SO-05.1 Slaboprúdová inštalácia a rozvod
SO-06 Bleskozvod

Dispozičné riešenie priestorov sa zachováva, s rešpektovaním vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, nakoľko sú priestory 1.NP sprístupnené rampou. Zachovávali sa podmienky osvetlenosti priestorov tried a ostatných miestností z hľadiska rozmerov presklených častí obvodového plášťa s domurovanými rožnými časťami, ktoré nezasahujú do osvetlenosti v rozsahu sedenia žiakov.

Druhy priestorov sú z hľadiska rozmerových výmer zachovávané, znížené o obkladové konštrukcie oceľových výstužných prvkov montované na osy konštrukčných modulov, s požiadavkou na doplnené užívanie priestorov. Svetlé výšky rešpektujú min. svetlú výšku učebňových priestorov 3,0 m, ostatné primerane k oceľovým výstužným konštrukciám a ich protipožiarnej ochrane.

Denné osvetlenie majú zabezpečené všetky požadované miestnosti, výška záklenku okna sa zachováva. Medziokenné stojky, ktoré sú nosnými konštrukciami obvodového plášťa v priestoroch tried sú v oceľovom vyhotovení so štíhlou obkladovou konštrukciou.

Účelové jednotky stavby:
Počet podlaží : 2 nadzemné
Zastavaná plocha 1.NP (základy/podlažie) : 378,82/364,99 m2
Podlažná plocha 2.NP (podlažie/rímsy) : 364,99/375,94 m2
Úžitková plocha 1.NP/2.NP (vstupná rampa) : 327,47/332,28 (9,04) m2
Konštrukčná výška podlaží : 3,72 m
Obvod tepelnovýmenného obalu (základu/ríms) : 84,27 (85,40/84,40) m

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.03.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk

Dokumenty