Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 10:31

Karta obstarávania #5204/2019/420
Pletivá, drôty a klince

Informácie

ID zákazky
4577
Názov predmetu
Pletivá, drôty a klince
Číslo spisu
5204/2019/420
Číslo z vestníka VO
22765 - MST Vestník č. 164/2019 zo dňa 13.08.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 154-379245
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
899 900,00 EUR
Hlavný CPV
44313200-9 - Drôtené pletivo
Doplňujúci CPV
44333000-3 - Drôty
44192200-4 - Klince
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ je štátny podnik s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom špecializované odštepné závody majú tiež celoslovenskú územnú pôsobnosť, preto požaduje na zabezpečenie dodávky pletiva, drôtov a klincov jedného dodávateľa. Predmetný tovar, ktorý je predmetom zákazky je súbor veľkého množstva položiek (ale ide o výrobky z rovnakého materiálu) a rozdelením zákazky na časti by vzniklo verejnému obstarávateľovi ďalšie administratívne zaťaženie pri koordinácii jednotlivých odštepných závodov, dodávateľov a logistiky. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu existuje dostatočný počet potencionálnych dodávateľov, ktorí sú schopní zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, čase aj na požadovaných miestach plnenia.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potreby organizačných zložiek verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.09.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Doyle
petra.doyle@lesy.sk
+421 918444282

Dokumenty