Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:42

Karta obstarávania #MAGS OVO 59653/2023
Výsadba drevín a trvaliek s následnou starostlivosťou v k.ú. Petržalka

Informácie

ID zákazky
47182
Názov predmetu
Výsadba drevín a trvaliek s následnou starostlivosťou v k.ú. Petržalka
Číslo spisu
MAGS OVO 59653/2023
Číslo z vestníka VO
35631 - MSS
Číslo z vestníka EU
666120-2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 058 329,75 EUR
Hlavný CPV
77315000-1 - Výsadba
Doplňujúci CPV
77211600-8 - Výsadba stromov
77211500-7 - Údržba stromov
77300000-3 - Záhradnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky verejný obstarávateľ nerozdeľuje na časti z dôvodu, že sa jedná o jednu veľkú plochu. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na jednotlivé časti podľa úsekov má za to, že ak by došlo k rozdeleniu predmetu zákazky na časti, v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne čiastkové plnenie zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko riadneho plnenia zákazky a z povahy zákazky vyplýva, že ide o služby, ktoré najlepšie dokáže poskytnúť a vykonať jeden dodávateľ.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opisom predmetu zákazky je:
1) príprava plochy pred výsadbou podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov,
2) zabezpečenie dodania a výsadby 725 kusov stromov, 7808 kusov kríkov a 5765 kusov trvaliek (podľa prílohy č. 5) (ďalej aj ako „rastlinný výsadbový materiál“), a tovaru s tým súvisiaceho (spolu aj ako „výsadbový materiál“),
3) starostlivosť o výsadbu
na území hlavného mesta k.ú. Petržalka najmä na pozemkoch parc. č. 3021/1, 3021/4, 3021/14, 3021/15, 3021/106, 6001/10, 5485/5, 5485/9, 4700, 4699/1, 4361/1, 5947/85, 5947/86, 3051/3, 3051/11, 3051/12, 3052/2, podľa rozhodnutia Sp. Zn.: 304/2022/08-RZ/7022/DK vydaný dňa 07.03.2023 v Bratislave (ďalej ako „miesto plnenia“) - príloha č. 1 a 2

Predpokladaný termín výsadby je jeseň 2024 až jar 2025; presné termíny budú stanovené vždy objednávkou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.12.2023 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Simona Bazyľáková
simona.bazylakova@bratislava.sk

Dokumenty