Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 11:35

Karta obstarávania #MIB
Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Informácie

ID zákazky
5764
Názov predmetu
Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020
Číslo spisu
MIB
Číslo z vestníka VO
34984 - MDS
Číslo z vestníka EU
2019/S 237-581585
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Súťažný dialóg
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
900 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71222000-0 - Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71246000-4 - Určovanie a zostavovanie objemov pri výstavbe
71247000-1 - Dohľad nad stavebnými prácami
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
SK
Vzhľadom na predmet a povahu zákazky ju nie je vhodné deliť na časti.

EN
Given the subject-matter and nature of the contract, it is not appropriate to divide it into lots.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

SK
Cieľom súťažného dialógu je nájsť najvhodnejšie a najkvalitnejšie architektonické riešenie pre územie v centre Bratislavy a spracovateľa všetkých stupňov projektovej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru.

Všetky podklady k súťažnému dialógu sú dostupné v časti "Dokumenty" - môžete si ich stiahnuť aj všetky naraz kliknutím na položku "všetky materiály spolu_all materials together".

EN
The aim of the competitive dialogue is to find optimal and the best architectural quality solution for the territory in the center of Bratislava and the processor of all levels project documentation, performance of engineering activities and author supervision.

All documents for the competitive dialogue are available in the "Documents" section - you can also download them all at once by clicking on "all materials together".

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

SK
Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 zákona o verejnom obstarávaní medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Verejný obstarávateľ určil, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Počet riešení, po znížení počtu riešení bude 4, pokiaľ bude dostatočný počet vhodných riešení.

Tento dokument bol prejednaný komisiou na úvodnom stretnutí dňa 02. 10. 2019 a overené Slovenskou komorou architektov overením č. KA-817/2019 zo dňa 28. 11. 2019.

EN
Public procurement is a joint public procurement under Article 16 of the Public Procurement Act between Bratislava, the Capital City of the Slovak Republic, General Investor of Bratislava and Metropolitan Institute of Bratislava.

The Contracting Authority determined that the competitive dialogue shall be organised in several consecutive phases in order to decrease the number of solutions that need to be discussed on the basis of the award criteria specified in the tender notice. The number of designs after the decrease in their number shall be four, in case there are enough suitable solutions.

This document was negotiated by the committee during the introductory meeting on 2 October 2019 and authorised by the Slovak Chamber of Architects with the authorisation No. KA-817/2019 of November 28, 2019.

Termíny

lehota na predkladanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu
17.01.2020 14:00:00
lehota na predkladanie cenových ponúk za dielo / time limit for submiission the bids – price of the work
12.01.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.01.2021 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty