Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 00:31

Karta obstarávania #2362/2020
Poistenie majetku mesta 2021-2023

Informácie

ID zákazky
8535
Názov predmetu
Poistenie majetku mesta 2021-2023
Číslo spisu
2362/2020
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
174 255,60 EUR
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, živelnej udalosti, odcudzeniu a vandalizmu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla , havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel vrátane lomu stroja a Poistenie majetku, poistenia strojov a strojových zariadení, prerušenia prevádzky projektu Centrum zhodnocovania odpadov “ CZO”, poistenie zbierkok umeleckých predmetov, exponátov (napr. obrazy, sochy, knihy, a iné).

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.09.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

1. časť predmetu zákazky: „Rámcová zmluva o poistení majetku mesta Žiar nad Hronom a CZO“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
153 430,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. časť predmetu zákazky: „Poistenie motorových vozidiel ( PZP + Havarijné poistenie ) a poistenie špeciálnych motorových vozidiel“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 825,58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody