Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 10:05

Karta obstarávania #268/2020
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín

Informácie

ID zákazky
8942
Názov predmetu
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín
Číslo spisu
268/2020
Číslo z vestníka VO
34349-MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 195-472058
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 306 000,00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave je vykonávané v jednom dopravnom regióne, a to na území mesta Trenčín. Mestská hromadná doprava predstavuje logický dopravný celok, ktorého výsledkom je funkčná dopravná obslužnosť daného územia podľa potrieb obyvateľstva. Linky MHD sú obsluhované 44 autobusmi, ktoré sa v priebehu dňa presúvajú zo spoja na spoj, podľa pokynov dispečera a organizácie dopravy (spracovaných obehov). Rozdelenie predmetu zákazky na menšie časti by predstavovalo výrazné náklady mesta ako objednávateľa na koordináciu viacerých dopravcov v jednom dopravnom celku, čo v bežných situáciách by mohlo spôsobiť meškanie alebo vynechanie spojov z dôvodu ťažkej koordinácie viacerých dopravcov zabezpečujúcich napr. nadväzné spoje. Zároveň značná časť prevádzkových nákladov nie je priamo naviazaná na počet obsluhujúcich autobusov alebo rozsah poskytovaných výkonov, resp. rast prevádzkových nákladov nie je priamoúmerný rozsahu poskytovaných výkonov, preto delením predmetu zákazky na menšie časti by verejnému obstarávateľovi vznikli zbytočné duplicitné náklady na zabezpečenie jednej služby (najmä v kontexte nákladov spojených s prevádzkovým zázemím dopravcu a správnou réžiou). Z týchto logických, vecných a ekonomických dôvodov, sa verejný obstarávateľ rozhodol nerozdeliť predmet zákazky na menšie časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom pravidelných spojov mestskej autobusovej dopravy na obdobie najbližších 10 rokov. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na aktuálnu zmluvu končiacu k 31.8.2022.

Budúci dopravca bude zabezpečovať dopravné služby v rozsahu od 1 709 000 do 2 283 000 plánovaných výkonových kilometrov za kalendárny rok, čo je od 17 090 000 do 22 830 000 plánovaných výkonových kilometrov po základnú dobu trvania zmluvy. Dopravná obslužnosť bude zabezpečovaná 43 ekologickými autobusmi a min. 3 záložnými ekologickými autobusmi. Vozidlový park bude tvorený min. 5 kĺbovými autobusmi a min. 38 autobusmi štandardnej dĺžky. Konkrétne podmienky poskytovania služby sú uvedené v návrhu zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Trenčín. Konkrétne technické a prevádzkové požiadavky na autobusy, systém odbavovania cestujúcich, dispečing, označníky, zástavkové tabule, apod. sú uvedené v prílohe zmluvy č. 8Technické a prevádzkové štandardy MHD v meste Trenčín.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Viazanosť ponúk je do 29.3.2022.

Predmet zákazky nepredstavuje zdaniteľné plnenie podľa zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty. Informácia o vyhodnotení ponúk uvedená na tejto karte zákazky je z technických dôvodov - ide o prepojenú funkciu s formulárom cenovej ponuky, ktorú vyplňujú uchádzači. Informáciu o vyhodnotení ponúk nie je možné na karte zákazky nezobrazovať.
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti verejný obstarávateľ uvádza, že kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za poskytnutie služby počas jedného východiskového roku uvedená v EUR a aritmeticky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.03.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
+421 908225248

Dokumenty