Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 04:17

Karta obstarávania #HaMi 48/2020
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), Civilnej ochrany (CO)

Informácie

ID zákazky
9153
Názov predmetu
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), Civilnej ochrany (CO)
Číslo spisu
HaMi 48/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
168 418,50 EUR
Hlavný CPV
80550000-4 - Bezpečnostné školenia
Doplňujúci CPV
75251110-4 - Prevencia proti požiarom
75222000-8 - Civilná ochrana
80330000-6 - Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti
80511000-9 - Školenie pracovníkov
80560000-7 - Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci
85147000-1 - Podnikové zdravotné služby
75122000-7 - Zdravotnícke služby verejnej správy
80560000-7 - Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci
92312212-0 - Služby súvisiace s vypracovaním príručiek k školeniam
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poskytovanie služieb v oblasti BOZP odborne spôsobilými osobami s osvedčením bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik v súlade s § 21 a § 22 zákona č. 124/2006 Z.z., zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostno-technických služieb pre všetky objekty a priestory obstarávateľa v dohodnutom rozsahu a v časových intervaloch.
Poskytovanie služieb v oblasti OPP odborne spôsobilými osobami s osvedčením technik požiarnej ochrany v súlade s § 9 zákona č. 314/2001 Z.z., zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností v oblasti OPP pre všetky objekty a priestory obstarávateľa, v dohodnutom rozsahu a v časových intervaloch.
Poskytovanie služieb v oblasti CO odborne spôsobilými osobami v oblasti civilnej ochrany podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov pre všetky objekty a priestory obstarávateľa, v dohodnutom rozsahu a v časových intervaloch.
Pracovná zdravotná služba (ďalej PZS) – dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007.
Softvérové zabezpečenie vedenia dokumentácie a objednávania lekárskych prehliadok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.10.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Dokumenty