Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:28

Karta obstarávania #OVO/38615/2020
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok

Informácie

ID zákazky
9351
Názov predmetu
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok
Číslo spisu
OVO/38615/2020
Číslo z vestníka VO
42946-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 233 379,44 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
45215000-7 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia líniovej stavby miestnej komunikácie Zelený kríčok v Trnave vrátane výkonu archeologického pamiatkového výskumu a s tým súvisiacich zemných prác. Rozsah prác a dodávok je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o., Žilina v 03/2018 a v ostatných dokumentoch k zákazke.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.01.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.01.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty