Status: Completed

Server time: 22.02.2024 05:05

Tender card #S09611-2019-OSI
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Information

ID of tender
3743
Name of content of tender
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy
Tender ref. no.
S09611-2019-OSI
EU journal ref. no.
2019/S 106-259070
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
17 512 930,17 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71311300-4 - Infrastructure works consultancy services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky možno rozdeliť z hľadiska jeho povahy na dve základné kategórie. Prvou sú činnosti, ktoré zahŕňajú činnosti plánovania, programovania a návrhu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy, s následným vypracovaním urbanisticko-architektonického riešenia a vypracovaním projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pre prípravu realizácie stavby. Druhou kategóriou sú podporné a poradenské činnosti pri postupnej implementácii celého projektu vrátane podpory pri výstavbe, uvádzaní nemocnice do prevádzky ako aj pri implementácii plánu transferu zamestnancov.

Každá z uvedených súčastí predmetu zákazky na seba v určitom momente nadväzuje a každá s každou súvisí. Podstatou špecifikácie všetkých činností je zabezpečenie komplexnej prípravy projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava tak, aby bola zachovaná zodpovednosť za komplexný výsledok. Jednotlivé výstupy úspešného uchádzača, ktoré bude odovzdávať v rámci plnenia predmetu zákazky totiž budú predstavovať vstupné podklady do ďalších fáz projektu. Z pohľadu zodpovednosti za výsledok je preto nevyhnutné preniesť komplexnú zodpovednosť za návrh a implementáciu riešenia na jedného dodávateľa. V opačnom prípade by prakticky nebolo možné flexibilne koordinovať postupy viacerých separátnych dodávateľov. Rovnako by sa výrazne oslabila pozícia verejného obstarávateľa vo vymožiteľnosti zodpovednosti u jednotlivých dodávateľov, keďže výstupy jednotlivých dodávateľov by sa navzájom ovplyvňovali, čo by vyvolávalo neustálu potrebu zmien zadaní pre jednotlivých dodávateľov. Nie je vylúčené, že aj výstupy v neskorších fázach projektu môžu spätne ovplyvniť výstupy skorších fáz projektu, ktoré budú musieť byť prepracované, resp. dopracované. Z hľadiska zodpovednosti v prípade viacerých separátnych dodávateľov by tak bolo neefektívne, aby výstupy jedného dodávateľa menili zadania ostatných dodávateľov. Z praktického hľadiska by bola realizácia takto nastavených zákaziek výrazne neefektívna až prakticky neskoordinovateľná.

Rozdelenie daných činností na samostatne obstarávané celky by bolo výrazne neefektívne aj z časového hľadiska. Ako bolo vyššie uvedené výstupy zo skorších fáz projektu sú podstatné ako vstupy pre ďalšie fázy projektu. V takom prípade by bolo potrebné obstarávať každú fázu projektu samostatne, čo by znamenalo množstvo na seba nadväzujúcich obstarávaní, ktoré by nemohli prebiehať bez výstupu z predošlého obstarávania. Vzhľadom na dĺžku procesu obstarávania by sa takto rozdelený projekt s istotou neúmerne predĺžil a bola by ohrozená jeho včasná a riadna realizácia.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ má záujem pripraviť, realizovať a prevádzkovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (ďalej len "nUNB") v lokalite Rázsochy, ktorá bude regionálnym centrom excelentnosti, spôsobilým poskytovať komplexné služby v liečebno-preventívnej starostlivosti a rýchlu nadštandardnú diagnostiku a liečbu, a zároveň sa stane centrom pre výskum a vzdelávanie v lekárskych i nelekárskych študijných programoch. Záujmom verejného obstarávateľa je, aby nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy bola modernou nemocnicou s prepracovanou logistikou, využívajúcou unikátne zariadenia a smart technológie šetrné k životnému prostrediu a umožňujúce vysoko efektívnu prevádzku.

V nadväznosti na vyššie uvedené predmet zákazky zahŕňa nasledovné činnosti

a) programovanie, plánovanie, urbanisticko-architektonické riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pre prípravu realizácie stavby a autorského dohľadu nad realizáciou stavby nUNB v lokalite Rászochy; a

b) poskytnutie služieb presahujúcich rámec vyššie uvedených činností spočívajúcich v poradenstve a v manažmente zdravotnej starostlivosti.

Bližší rozsah predmetu zákazky a podmienky plnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
20.12.2019 12:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 10:00:00 (Online access to bids)

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Tomáš Uríček
tomas.uricek@tatratender.sk
+421 917502395
Another contact
lucia.strbova@tatratender.sk +421 910 813 539
Mgr. Michal Machánek +421 257393322
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/636

Documents