Status: Cancelled

Server time: 23.04.2024 19:56

Tender card #10772/2023/ODDVO
Implementácia CRM systému.

Information

ID of tender
46949
Name of content of tender
Implementácia CRM systému.
Tender ref. no.
10772/2023/ODDVO
EU journal ref. no.
2023/S 180-564123
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
271 072,10 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72262000-9 - Software development services
72263000-6 - Software implementation services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je nasadenie CRM systému, ktorý umožní sledovať a ukladať informácie, dáta, dokumenty a komunikáciu so subjektami (partnermi) na jednom mieste a všetky organizačné zložky, ktoré budú do systému vstupovať, budú mať prehľad o aktivitách, úlohách a komunikácii súvisiacou s príslušným partnerom, pričom podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách SP.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má verejný obstarávateľ za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadene plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nasadenie CRM systému (customer relationship management). Systém umožní sledovať a ukladať informácie, dáta, dokumenty a komunikáciu so subjektami (partnermi) na jednom mieste a všetky organizačné zložky, ktoré budú do systému vstupovať, budú mať prehľad o aktivitách, úlohách a komunikácii súvisiacou s príslušným partnerom.

Cieľom nasadenia CRM systému bude umožnenie efektívnej správy vzťahov s partnermi, zlepšovanie komunikácie a podpora spolupráce s partnermi. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo a poskytovaní služieb a jej prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval predbežné trhové konzultácie (ďalej aj "PTK"). Dokumentácia súvisiaca s PTK je zverejnená na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/43668/summary.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
16.10.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents