Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 12:07

Karta DNS #001/2021
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Informácie

ID zákazky
10273
Názov predmetu
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Číslo spisu
001/2021
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
48820000-2 - Servery
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
25.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
25.01.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
31.01.2022 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Zákazky