Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.03.2024 04:41

Karta obstarávania #OVO/38672/2021
ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu

Informácie

ID zákazky
13377
Názov predmetu
ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu
Číslo spisu
OVO/38672/2021
Číslo z vestníka VO
38946-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 215 668,44 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45212221-1 - Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách
45212100-7 - Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby s názvom Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave, ktorú spracovala Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. v 11/2019.
Realizácia stavebných prác v školskom areáli bude pozostávať z revitalizácie celého areálu. Súčasťou zákazky je
rekonštrukcia všetkých športových povrchov, detského ihriska, spevnených plôch, vybudovanie parkoviska, revitalizácia vstupného priestoru v exteriéri školy, osvetlenie športovísk, realizácia vodozádržných opatrení zo športovísk a plochých striech dvoch pavilónov školy a rozsiahle sadové úpravy.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia areálu základnej školy - vytvorenie funkčného športového zázemia pre športové aktivity vhodné pre výučbu žiakov ZŠ a MŠ, pre oddych detí počas prestávok ako aj v školskom klube, doplnenie plochy mobiliárom a hernými prvkami.
Podrobnejšie informácie o rozsahu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty