Stav: Zrušená

Serverový čas: 19.05.2024 13:29

Karta obstarávania #76/2021/103
Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava

Informácie

ID zákazky
13875
Názov predmetu
Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava
Číslo spisu
76/2021/103
Číslo z vestníka VO
191/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 156-414753
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 270 125,00 EUR
Hlavný CPV
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Doplňujúci CPV
71335000-5 - Inžinierske štúdie
71620000-0 - Analytické služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti najmä z nasledovných dôvodov:
- predmet zákazky predstavuje komplexný materiál, ktorý je obsahovo previazaný – jednotlivé kapitoly sú vstupom pre spracovanie ďalších kapitol materiálu;
- analytické a expertné činnosti v rámci predmetu činnosti spolu úzko súvisia, resp. na seba nadväzujú;
- spracovanie jednotlivých častí nie je možné bez detailnej znalosti a pochopenia ostatných častí - pre komplexný analytický prístup je preto nevyhnutné zaistiť kontinuitu expertných
a analytických činností, ktorú môže zabezpečiť jeden dodávateľ;
- vzhľadom na charakter a účel štúdie realizovateľnosti je potrebné, aby riadne a včasné zhotovenie diela v lehote a kvalite určenej obstarávateľom garantoval jeden dodávateľ (v
opačnom prípade vzniká pre obstarávateľa riziko vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti za nedodržanie kvalitatívnych parametrov štúdie realizovateľnosti ako celku, resp. za
nedodržanie termínu odovzdania štúdie realizovateľnosti – spracovanie jednej „časti“ v nevyhovujúcej kvalite môže negatívne ovplyvniť kvalitu a akceptáciu ostatných nadväzujúcich
častí/kapitol resp. diela ako celku);
- realizácia predmetu zákazky viacerými dodávateľmi by si vyžadovala dodatočné odborné kapacity a administratívne náklady verejného obstarávateľa na koordináciu dodávky,
agregáciu výsledkov jednotlivých častí a zosúlaďovanie výstupov jednotlivých dodávateľov (pre agregáciu výsledkov by bolo potrebné zapojiť ďalšie odborné kapacity), ako aj
obhajobu celého diela pred príslušnými autoritami;
- potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by mohla ohroziť riadne plnenie zákazky a plnenia časového harmonogramu (termínu odovzdania štúdie realizovateľnosti).

Na základe vyššie uvedených skutočností je pre riadne plnenie predmetu zákazky a dosiahnutie cieľa projektu nevyhnutné, aby bol predmet zákazky realizovaný jedným dodávateľom. Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, týkajúcej sa modernizácie a rozvoja verejného prístavu Bratislava s navrhnutím takého funkčného využitia, ktoré zodpovedá potrebám a cieľom definovaným v dokumente „Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava – Fáza II (Masterplan II)“. Predmet zákazky je podrobne popísaný v časti B týchto súťažných podkladov. Poukazuje sa na to, že terminál LNG v prístave Bratislava nie je súčasťou predmetu tejto zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2021 08:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.10.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty