Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.03.2024 06:09

Karta obstarávania #1034/2022
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou (3)

Informácie

ID zákazky
17236
Názov predmetu
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou (3)
Číslo spisu
1034/2022
Číslo z vestníka VO
7279-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
447 706,07 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. Zároveň ide aj o rekonštrukciu jestvujúceho ihriska s asfaltovým povrchom a doplnenie mobiliáru a zelene v celom riešenom území. Plocha dvora bude vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia a zároveň, aby sa zohľadnili vekové kategórie detí v prípade detského ihriska. Zároveň bude vytvorený nový priestor pre posedenie a krátkodobý oddych. Jestvujúce ihrisko bude využité na športovanie s novým povrchom a liatej gumy. Zároveň nové plochy ihrísk a športoviska nie sú predimenzované a rešpektujú priestorové limity územia. Obvodová časť s predzáhradkami bude riešená s novými výsadbami s možnosťou participácie samotných občanov pri výsadbe a následnej údržbe týchto plôch. Súčasné dreviny budú doplnené o kostrové druhy a redukované nevhodné skupiny kríkov. V ploche vyčlenenej štítovými múrmi obytných domov bez okien je navrhnuté sedenie s pergolou a malým ihriskom s pieskoviskom pre najmenšie vekové kategórie detí. Okrem nových prvkov a aktivít je navrhnuté aj osvetlenie centrálneho priestoru medziblokového dvora s predprípravou pre kamerový systém napojený na celomestskú sieť.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty