Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 11:47

Karta obstarávania #8/2022/MM
Vykonávanie strážnej služby vo vybraných objektoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s..

Informácie

ID zákazky
24782
Názov predmetu
Vykonávanie strážnej služby vo vybraných objektoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s..
Číslo spisu
8/2022/MM
Číslo z vestníka VO
29128 - MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 111-312010
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
825 076,60 EUR
Hlavný CPV
79713000-5 - Strážne služby
Doplňujúci CPV
79710000-4 - Bezpečnostné služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že jednotlivé služby tvoria jeden celok plnenia predmetu zákazky. Predmet zákazky predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Ich ďalšie vyčlenenie do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri zavádzaní predmetu zákazky do prevádzky. Pri tomto type plnení a zmluvy o poskytnutí služieb je rozhodujúce aj správne nasadzovanie. Z hľadiska uvedeného by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Predmetom zákazky je plnenie požadovaných služieb v rámci zmluvy v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od účinnosti zmluvy do 31.7.2024:
a) Strážnej služby na objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 2 a č.3 zmluvy, v rozsahu ochrany majetku na verejne prístupnom mieste, ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste a ochrany osôb.
b) Doprovod pri preprave finančnej hotovosti a cenín na objednávku.
c) Výjazd pohotovostnej služby v prípade ohrozenia objektu alebo osôb na základe požiadavky pravidelnej strážnej služby, zodpovedných zamestnancov objednávateľa alebo signalizácie EZS a EPS.
d) Strážna služba na mimoriadnu objednávku, výkon služby jednou oprávnenou osobou.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a zmluve.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.07.2022 09:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miloslav Matonog
miloslav.matonog@vszp.sk
+421 220824678

Dokumenty