Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 10.06.2023 22:37

Karta obstarávania #NBS1-000-075-663
Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy

Informácie

ID zákazky
36779
Názov predmetu
Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy
Číslo spisu
NBS1-000-075-663
Číslo z vestníka VO
2640 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 117 667,00 EUR
Hlavný CPV
45213130-3 - Stavebné práce na bankách
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45314320-0 - Inštalovanie počítačovej kabeláže
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
35111300-8 - Hasiace zariadenia
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51612000-5 - Inštalácia zariadení na spracovanie informácií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v modernizácii primárneho dátového centra hlavného technologického pracoviska v Národnej banke Slovenska, ústredie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Ide o modernizáciu pôvodného výpočtového strediska na 3. NP v časti C3. V rámci stavebných prác sa bude realizovať obnova a modernizácia zastaralých optických prepojov (chrbticová štruktúrovaná optická kabeláž budovy). Modernizácia bude prebiehať vo viacerých krokoch s ohľadom na zabezpečenie prevádzky informačných technológií.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1. Verejný obstarávateľ podľa § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že príloha č. 3 Projektová dokumentácia k časti D. SAMOSTATNÉ PRÍLOHY súťažných podkladov obsahuje dôverné informácie, preto kompletnú projektovú dokumentáciu poskytne verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE len záujemcovi, ktorý prostredníctvom systému JOSEPHINE písomne požiada o jej poskytnutie, pričom prílohou predloženej žiadosti musí byť sken vyplneného a podpísaného Vyhlásenia o záväzku mlčanlivosti. Bližšie informácie sú uvedené v bode 29.5 súťažných podkladov.
2. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009 podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 100 000,- eur (slovom: stotisíc eur).
4. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača počas trvania zmluvy o dielo mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností, resp. poistný certifikát s dohodnutou poistnou sumou najmenej 2 000 000,- eur (slovom: dva milióny eur), ktorú úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi v rámci súčinnosti na uzavretie zmluvy o dielo.
5. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača mať uzatvorené na čas relokácie poistenie poškodenia relokovaných zariadení verejného obstarávateľa na poistnú sumu minimálne vo výške 1 000 000,- (slovom: jeden milión eur), ktorú úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2023 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Milan Kučera
milan.kucera@nbs.sk
+421 257871246

Dokumenty