Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 02:53

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/2956/2022
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou

Informácie

ID zákazky
36892
Názov predmetu
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Číslo spisu
FNsP FDR/RVO/2956/2022
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 17/2023 - 25.01.2023; 2417 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 017-045388
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 088 929,70 EUR
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Doplňujúci CPV
24110000-8 - Technické plyny
24111000-5 - Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
44612100-4 - Tlakové fľaše na plyn
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti z dôvodov kompletnosti a neoddeliteľnosti nevyhnutných služieb spojených s dodávkou predmetu zákazky, ktoré predstavujú ucelený kompletný celok.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v nasledovnom rozsahu:

- dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách,
- umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),
- zabezpečenie a inštalácia zásobníkov na medicinálny kyslík a umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Varmuzeková
zvarmuzekova@nspbb.sk
+420 484413886

Dokumenty