Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 04:39

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/003882
Súprava balistickej ochrany pre výkon služobnej činnosti v objektoch a v služobných cestných vozidlách

Informácie

ID zákazky
39121
Názov predmetu
Súprava balistickej ochrany pre výkon služobnej činnosti v objektoch a v služobných cestných vozidlách
Číslo spisu
SE-VO2-2023/003882
Číslo z vestníka VO
072/2023 p.č.13681-MST z 11.04.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 070-210823 zo 07.04.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
97 009,00 EUR
Hlavný CPV
35815000-0 - Odevy protibalistickej ochrany
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dodávku predmetu zákazky „Súprava balistickej ochrany pre výkon služobnej činnosti v objektoch a v služobných cestných vozidlách“ ako celku vzhľadom na nižšie uvedené skutočnosti:

- vo všeobecnosti je predmetom tejto zákazky dodávka Súpravy balistickej ochrany pre výkon služobnej činnosti
v objektoch a v služobných cestných vozidlách ( ďalej len „Súprava balistickej ochrany“)
- všetko vybavenie a príslušenstvo „Súpravy balistickej ochrany“ musí byť projektované a inštalované so zreteľom na účel použitia ako aj požiadavky homologizácie, čomu treba prispôsobiť výsledné technické riešenie, použité materiály, uchytenie vybavenia, resp. príslušenstva a pod. Zároveň vo vzťahu k efektivite, účelnosti a hospodárnosti verejného obstarávania je neúčelné obstarávať jednotlivé komponenty, príslušenstvo a súvisiace služby samostatne.

Vzhľadom na vyššie uvedené je nemožné naplniť účel verejného obstarávania rozdeľovaním predmetu zákazky na jednotlivé komponenty z toho dôvodu, že by nebolo možné predísť riziku, že množina samostatne obstaraných komponentov by nebola ako celok technicky funkčná, kompatibilná a samozrejme bezpečná z pohľadu činností, ktoré majú byť Policajným zborom realizované pri vykonávaní zásahovej činnosti.

Práve so zreteľom na hospodárnosť a dosiahnutie cieľa verejného obstarávania je verejný obstarávateľ presvedčený, že jediným spôsobom, ktorým je možné tento cieľ a hospodárnosť dosiahnuť je predmet zákazky „Súprava balistickej ochrany“ nedeliť ale zachovať ho v celistvom stave.

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že sa jedná o jeden logicky previazaný celok plnenia predmetu zákazky. Plnenie predmetu zákazky je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku. Na relevantnom trhu je dostatok dodávateľov predmetu zákazky, schopných a oprávnených dodať predmet zákazky komplexne bez obmedzenia hospodárskej súťaže, čo bolo preukázané v rámci predkladania cenových ponúk za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Súprava balistickej ochrany v zložení:
• 1.1.1 Balistický štít s priezorom, svetlom a prídavnou balistickou ochranou – počet kusov: 2
• 1.1.2 Balistický štít s držadlom – počet kusov: 4
• 1.1.3 Balistická ochrana vodiča (skladá sa z 3 dielov)
- Balistická ochrana chrbta a hlavovej opierky - počet kusov: 4
- Balistická prilba - počet kusov: 4
• 1.1.4 Balistická ochrana 2 spolujazdcov na zadných sedadlách
- Balistická ochrana ľavej a pravej strany a stredu zadných sedadiel- počet kusov: 4
- Balistická ochrana hláv 2 spolujazdcov – balistická prilba počet kusov: 8

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.05.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.05.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Baxant
miroslav.baxant@minv.sk
+421 250944575
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty