Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 06:04

Karta obstarávania #3 - 2/2019/B
Dozor pre objekt Kunsthalle

Informácie

ID zákazky
4253
Názov predmetu
Dozor pre objekt Kunsthalle
Číslo spisu
3 - 2/2019/B
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8,00 EUR
Hlavný CPV
79714000-2 - Dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby zahŕňajúcej výkon všetkých činností definovaných v zmluve o poskytovaní služieb dozoru v rámci predmetu zákazky „Dozor pre objekt Kunsthalle".

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Zmluva o poskytovaní služieb dozoru podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená na 1 osobu za 1 hodinu poskytovania služby.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.07.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty